ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ว่าด้วยการใช้ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียมการใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง 2564


ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

ว่าด้วยการใช้ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าธรรมเนียมการใช้ป้ายประชาสัมพันธ์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง 2564

18/08/2021

54

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th