ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

06/10/2021

82

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th