ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

 

 

                      ตามที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง กำหนดวันลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

                    องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

 

ดาวโหลดเอกสารการรับสมัคร

 

07/10/2021

35

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th