ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายหลวง ประจำปี 2565


เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายหลวง ประจำปี 2565

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง จึงให้พนักงานสำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ที่ 433/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตตำบลฝายหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายหลวง อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจ

09/11/2021

9

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th