บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์


บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์ www.doe.go.th

16/11/2021

3

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th