ประวัติสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

……………………………………………………………………………….

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลฝายหลวง

1. ด้านกายภาพ

                   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                         ตำบลฝายหลวงตั้งอยู่ทางทศเหนือของอำเภอลับแล ห่างจากอำเภอลับแล 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 83 ตารางกิโลเมตร 51,875 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้

                         ทิศเหนือ              ติดต่อกับเทศบาลตำบลหัวดง, ตำบลแม่พูล, ตำบลนานกกก

                         ทิศใต้                 ติดต่อกับเทศบาลศรีพนมมาศ และตำบลชัยจุมพล

                         ทิศตะวันออก         ติดต่อกับตำบลท่าเสา

                         ทิศตะวันตก          ติดต่อกับอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

                   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                         ตำบลฝายหลวงมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูง สภาพดินในพื้นที่ราบเป็นดินดำและดินเหนียว ในส่วนของภูเขามีสภาพเป็นดินเหนียวและดินลูกรัง

                   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                         สภาพภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

                         ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 40 องศาเซลเซียส

                         ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกหนาแน่น ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,200 มิลลิเมตร

                         ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีสภาพอากาศหนาว ถึงหนาวจัดอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16 องศาเซลเซียสและลดต่ำลงจนถึง 6 องศาเซลเซียส

                   1.4 ลักษณะของดิน

                         ลักษณะดินตำบลฝายหลวงเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำทุกๆ ปี เป็นดินลึก เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนถึงดินเหนียวและมีการทับถมของตะกอนลำน้ำในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดินมีการระบายน้ำดีถึงเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำนา ปลูกพืชไร่ และพืชผัก

                   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                         ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ห้วยพลู ห้วยปู่เจ้า ห้วยหวาย ห้วยตาด ห้วยตาดน้อย และห้วยไม้ซาง

                         บึง คลองและอื่นๆ จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ ตลองแม่พร่อง คลองหม้อ คลองงิ้ว คลองเอี่ยน คลองปู่พุฒ คลองแม่แซะ คลองบ่อต้นเส้า คลองทุ่งต้นตาล คลองฝายหัวดอย ลำเหมืองออกทุ่งป่ายาง คลองหนองผักบุ้ง     คลองน้อย และลำเหมืองหนองแม่อินทร์

                         สระกักเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สระน้ำสาธารณะร้องผักบุ้งหมู่ที่ 9 สระน้ำสาธารณะหมู่ที่ 8 สระน้ำวัดม่อนน้อย และสระน้ำชำต้นม่วง

                         ฝาย จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ฝายหลวง ฝายป่าขี้ ฝายต้นไฮ ฝายหัวดอย ฝายน้อย ฝายขัวสูง ฝายนาโป่ง ฝายหัวทุ่ง ฝายนาใหม่ และฝายห้วยปู่เจ้า

                         บ่อน้ำตื้น จำนวน 373 แห่ง

                         บ่อโยก จำนวน 11 แห่ง

                   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้      

                         ตำบลฝายหลวงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้โดยเฉพาะป่าไม้เศรษฐกิจเช่นต้นทุเรียนลางสาดลองกองมังคุดกาแฟสภาพพื้นที่ของตำบลเป็นภูเขาสลับกับที่ราบลุ่มมีน้ำและป่าไม้อุดมสมบูรณ์ประชาชนมีฐานะปานกลางพอมี พอกิน

   

 

26/10/2016

2125

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th