สภาพข้อมูลพื้นฐานสภาพข้อมูลพื้นฐาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงมีการดำเนินงานและบริการในด้านต่างๆ ดังนี้
 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย

      ในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

ขนาดและที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ปัจจุบัน มีที่ทำการตั้งอยู่  ณ  บ้านท้องลับแลพัฒนา  หมู่ที่  10  ตำบลฝายหลวง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตำบลฝายหลวง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอลับแล ห่างจากอำเภอเมืองลับแล  3  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  83  ตารางกิโลเมตร  51,875 ไร่  มีอาณาเขต  ดังนี้

                   ทิศเหนือ            ติดต่อกับเทศบาลตำบลหัวดง,ตำบลแม่พูล , ตำบลนานกกก

                   ทิศใต้                ติดต่อกับเทศบาลศรีพนมมาศ และ ตำบลชัยจุมพล

                   ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลท่าเสา

                   ทิศตะวันตก        ติดต่อกับอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลฝายหลวงมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูง สภาพดินในพื้นที่ราบเป็นดินดำและดินเหนียว   ในส่วนของภูเขามีสภาพเป็นดินเหนียวและดินลูกรัง

 

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ

           ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ถึงเดือน  มิถุนายน  มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ   40   องศาเซลเซียส

ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่เดือน  กรกฎาคม  ถึงเดือน  ตุลาคม  มีฝนตกชุกหนาแน่น  ปริมาณน้ำฝน

โดยเฉลี่ยประมาณ  1,200   มิลลิเมตร

           ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์  มีสภาพอากาศหนาว ถึง หนาวจัดอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  16  องศาเซลเซียสและลดต่ำลงจนถึง  6  องศาเซลเซียส

การปกครอง    

 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง  มีพื้นที่ในเขตการปกครอง 

จำนวน  13   หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

                    หมู่ที่  1    บ้านเชียงแสน                   

                    หมู่ที่  2    บ้านน้ำท่วม

                    หมู่ที่  3    บ้านนารี                        

                    หมู่ที่  4    บ้านม่อนป่างิ้ว

                    หมู่ที่  5    บ้านทุ่งเอี้ยง                     

                    หมู่ที่  6    บ้านต้นม่วง

                    หมู่ที่  7    บ้านท้องลับแล                  

                    หมู่ที่  8    บ้านท่วมแล้ง

                    หมู่ที่  9    บ้านวัดป่า                       

                    หมู่ที่  10  บ้านท้องลับแลพัฒนา

                    หมู่ที่  11  บ้านทุ่งพัฒนา                   

                    หมู่ที่  12  บ้านต้นม่วงใต้

                    หมู่ที่  13  บ้านปากทางเหนือ

อาชีพ

-          อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80           -  อาชีพค้าขายร้อยละ  10

-          อาชีพเลี้ยงสัตว์ร้อยละ  5                -  อาชีพอื่น ๆ  ร้อยละ  5

 

การคมนาคม

- ทางหลวงแผ่นดิน  จำนวน  1  สาย

ต่อเขตเทศบาลลับแลควบคุม - เขาน้ำตก   หมายเลข   1043    ความยาว   3.417   กิโลเมตร  ผ่านตำบลฝายหลวงหมู่ที่   1,2,5,6,9  

 

26/10/2016

4591

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th