สภาพสังคมสภาพสังคม

4. สภาพทางสังคม    

                   4.1 การศึกษา

                         โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา โรงเรียนวัดเจดีย์คีรีวิหาร โรงเรียนวัดใหม่ โรงเรียนวัดดอนสัก และโรงเรียนบ้านท้องลับแลสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนลับแลพิทยาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง 4 แห่งศูนย์ฯ บ้านม่อนนางแหลม ศูนย์ฯ วัดเจดีย์คีรีวิหาร ศูนย์ฯ บ้านเชียงแสน และศูนย์ฯ บ้านนารี

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

จำนวนครู

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา

6

2

8

5

5

10

โรงเรียนวัดเจดีย์คีรีวิหาร

5

6

11

2

4

6

โรงเรียนวัดใหม่

27

25

52

4

6

10

โรงเรียนวัดดอนสัก

40

24

64

4

5

9

โรงเรียนบ้านท้องลับแล

4

1

5

4

3

7

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

จำนวนครู

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

โรงเรียนลับแลพิทยาคม

253

271

524

18

18

36

ตารางแสดงจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

จำนวนครู

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนนางแหลม

9

6

15

-

1

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดเจดีย์คีรีวิหาร

11

10

21

-

1

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงแสน

4

6

10

-

1

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนารี

8

8

16

-

1

1

 

                   4.2 สาธารณสุข

                         สถานพยาบาลในเขตพื้นที่ตำบลฝายหลวง มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ฝายหลวง และรพ.สต.บ้านท้องลับแล บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านท้องลับแลมีบุคลากรทั้งหมด 4 คน ชาย 1 คน หญิง 3 คน และรพ.สตฝายหลวง มีบุคลากรทั้งหมด 4 คน ชาย 1 คน หญิง 3 คน สาเหตุและประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุขในตำบลฝายหลวง คือ โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก โรคระบบไร้ท่อ,โภชนาการและเมตาโบลิซึ่ม

                   4.3 อาชญากรรม

                         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                         - ศูนย์บริการประชาชนตำบลฝายหลวง จำนวน 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ประจำ 4 นาย

                         - อปพร. จำนวน 2 รุ่น จำนวน 216 คน

                         - กลุ่มพลังมวลชนตำบลฝายหลวงเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 1 รุ่น 91 คน

                   4.4 ยาเสพติด

                         กลุ่มพลังมวลชนตำบลฝายหลวงเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 1 รุ่น 91 คน

                   4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

                         - จัดหาที่ดินปลูกบ้านช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบเหตุวาตภัย

                         - ส่งต่อผู้ประสบอุบัติเหตุโรงพยาบาล

                         - จ่ายเบี้ยยังชีพคนชลา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์

26/10/2016

1760

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th