ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลฝายหลวงฯลฯ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลฝายหลวงอันต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการ ในแบบพิมพ์ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

01/12/2017

557

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th