ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ

13/12/2018

304

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th