ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหรือคณะกรรมการ

28/06/2019

392

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th