คู่มือบริการประชาชน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

บัญชีคู่มือฯ

-ทะเบียนพาณิชย์ (1)

-ทะเบียนพาณิชย์ (2)

-ทะเบียนพาณิชย์ (3)

-ทะเบียนพาณิชย์ (4)

-ทะเบียนพาณิชย์ (5)

-ทะเบียนพาณิชย์ (6)

-ทะเบียนพาณิชย์ (7)

-ทะเบียนพาณิชย์ (8)

-ทะเบียนพาณิชย์ (9)

-ทะเบียนพาณิชย์ (10)

-ทะเบียนพาณิชย์ (11)

-ทะเบียนพาณิชย์ (12)

-การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง (13)

-การขอใบรับรองการก่อสร้าง (14)

-การขอเปลี่ยนผู้คุมงาน (15)

-การขออนุญาตการสร้างอาคาร ม.21 (16)

-การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (17)

-การขออนุญาตดัดแปลงหรือที่จอดรฯ ม.34 (18)

-การอุญาตดัดแปลง อาคารตาม ม.21(19)

-การขออนุญาตเปลี่ยนใช้อาคาร ตาม ม.33 (20)

-การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ม.22 (21)

การแจ้งก่อสร้างอาคาร ม.39 ทวิ (22)

การแจ้งขุดดิน (23)

-การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ม.39 ทวิ (24)

-การแจ้งการดัดแปลงอาคาร ม.39 ทวิ (25)

-การแจ้งถมดิน (26)

-การรื้อถอนอาคาร ม.39 ทวิ (27)

-การขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ (28)

-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยเงินพิการ (29)

-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ (30)

-การขอรับบำเน็ดต่อทอด ลจ.ประจำ (31)

-การขอรับบำเหน็ดตกทอด ลจ.ประจำรายเดือน (32)

-การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (33)

-การขอรับบำเหน็จพิเศษทายาท ลจ.ถึงแก่ความตาย (34)

-การขอรับบำเหน็จพิเศษ ลจ. (35)

-การขอรับบำเหน็จพิเศษ ลจ.รายเดือน (36)

-การรับชำระภาษีป้าย (37)

-การรับชำระภาษีโรงเรือน(38)

-ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ (39)

26/10/2016

349

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th