ระเบียบกฎหมาย


 

1. พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
6. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
7. พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
8. พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
9.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
10.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562
11.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562
13.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
14พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562
15.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
16.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
17พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
18.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562

 

 

 

 

26/10/2016

150

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th