การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานขอซื้อขอจ้าง

ดำเนินการจัดหา

อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

การทำสัญญา

การบริหารสัญญา

26/10/2016

90

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th