ภาพกิจกรรม

ติดตั้งมาตรน้ำหมู่ 13

ติดตั้งมาตรน้ำหมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
หมู่ที่ 10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

โทร / โทรสาร 0-5545-0478

เว็บไซต์ : http://www.failuang.go.th