คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลวหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


การขอเปลี่ยนผู้คุมงาน


การขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์


การขอรับบำเน็ดต่อทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือยถึงแก่กรรม)


การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม)


การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว


การขอรับบำเหน็จพิเศษทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)


การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ


การขอรับบำเหน็ดปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

  (1)     2      3      4